Indre kontakt

Vi vil bygge forbindelsen til sjælen og udforske sjælelivet.

Vi kommer ind på samarbejde med ashramen, der virker gennem de syv stråler.

Vi vil bruge astrologien, og bl.a. se på indvielse, bevidsthedsudvidelse, intuitionen, den guddommelige strøm, sjælens tilstande, strålegrupperne, personlighedsstrålen, vore udfordringer i livet, blændværk og dets opløsning samt julens indre betydning.

Kendskab til åndsvidenskab og astrologi er en forsætlig fordel.

Døden og kontakt til dødsriget

Denne aften starter vi med at se på åndsvidenskabens syn på dødsprocessen, og hvordan vi forlader vort fysiske legeme.

Overgangen til astrallegemet og mødet med den astrale verden – her prøver vi at se på det arbejde, der møder os i denne verden, og der føres videre til mentallegemet og sjælen.

Efter pausen prøver jeg via trance at få kontakt til den anden side, og lade en eller flere komme til orde om deres oplevelser efter overgangen.

Reinkarnation og vort tidligere liv på jorden

Denne aften tager udgangspunkt i princippet om reinkarnation.

Vi vil lægge hovedvægten på den teosofiske tanke om de riger, der er gået forud for dette. Riger som mineral, plante- og dyreriget, og finde ligheder til menneskets genfødsel.

Sidst på aftenen vil jeg arbejde med klarsyn.
Hvis der blandt tilhørerne skulle være nogle, der har lyst, prøver vi at komme i kontakt med en inkarnation, der påvirker dette liv.

Livet i de indre verdener

Et foredrag om beboerne i de forskellige boliger.

Vi starter med at se på søvnen, også kaldet den lille død, og hvad der sker under søvnen. Hvordan kan vi udnytte de muligheder, vi har under søvnen på en god måde?

Endvidere vil vi ved hjælp af åndsvidenskaben prøve at få et billede af beboerne i de åndelige verdener. Ligeledes vil vi se på venskaber, som opstår i denne verden og valget af nye forældre i den næste inkarnation.

Verdenstjenergruppens tilsynekomst

Alt tyder på, at menneskeheden udgør planetens halscenter. I dette udvikles der nu et nyt stort center af den nye verdenstjenergruppe. Denne gruppe får til opgave at være med til at opbygge kontakten mellem menneskeheden og de indre verdener. Dette nye arbejde kan alle tage del i med meditation og lystjenester, især ved fuldmåne og nymåne. Der bliver en gennemgang af de ti sædgrupper, hvor du sikkert vil finde en eller flere af grupperne, som du er forbundet med. Alt tyder på at man har brugt “livets træ” til at nedfælde energierne med sædgrupperne (måske skjuler dit fornavn din plads i verdenstjenergruppen). Så måske opstår der helt nye muligheder for åndelig vejledning, ved at vi kommer i kontakt med sædgrupperne. Her ligger måske en helt ny nøgle til åndelig vejledning for den enkelte.

Sjælens pilgrimsrejse med strålerne som sin vandrestav

Vi begynder med at se på de ti hierarkiske grupperetninger, som sjælen kan benytte sig af på sin pilgrimsrejse gennem Jordens udvikling. Herefter går vi over til personlighedens opbygning, samt nedbrydning og dens møde med sjælen. Her følger vi de syv sjælegrupper frem til den tredje indvielse. Herunder bliver der en lille introduktion til de forskellige indvielser, som Alice A. Bailey ser på dem. Vi har fået syv symbolske rejser, som Tibetaneren har forklaret i Esoterisk psykologi 2: De syv strålers vej til indvielsen – der ligger megen variation i disse. Der er for eksempel en væsentlig forskel på den første indvielse gennem magt og gennem tredje stråle via handelslivet. Vi tager udgangspunkt i levende eksempler i verdenssamfundet. Endvidere vil vi forsøge at synliggøre hvordan sjælsstrålen kan levendegøre de tre punkter i personligheden, de være sig strube-, hjerte- og kronecentrene. Igen her er der forskelle på strålernes gennembrud i personligheden.

Indvielsens erfaringer

Et praktisk kursus for dig som ønsker en dybere forståelse af tiden før og efter den første indvielse. Vi går i dybden og ser på de problemer vi møder op mod den første indvielse. Hvilke reaktionsmønstre vi møder i familien, hos venner, på arbejder og vor fysiske og psykiske problematikker. Hvordan takler vi de samme problemer efter at indvielsen har sænket sig og hvilke reaktioner er der i chakraerne bagefter? Videre tager vi vejen mellem den første og anden indvielse. Kursuset indeholder antakaranameditation for at uddybe det dybere arbejde i sjælen og sjælens forhold til menneskeheden, Hierarkiet, Shamballa, Plejaderne og Sirius.   

En pilgrimsrejse til Jerusalem

Jerusalem bliver sommetider bruger som et andet navn for vort kausallegeme, porten til vort højere selv. Vi vil denne aften fordybe os i sjælens verden og forsøge at føle nogle af vejene, som sjælen har gennemgået, for eksempel de ti udviklingsgrupper, porte, som Jorden har stillet til rådighed for os. Endvidere arbejder vi med det planetariske system, anvendt af Jorden og Venus i vort solsystem, som benyttes til bevidsthedsudvikling, eller indvielse med et andet ord. Yderligere omhandler foredraget de syv kosmiske veje, hvor vi vil forsøge at bringe en forståelse frem af andre veje, Sol-logos kan tilbyde.

Det fysiske og det æteriske legeme

– et foredrag om det elektroniske legeme

Vi fordyber os i det æteriske legeme og ser på dets relationer til det fysiske legeme, samt det astrale. Vi tager det æteriske legeme og sætter det i forhold til indvielsen. Hvad sker der, når indvielsen indtræder? Skabes der blændværk eller en anden form for slør, grundet gennem de syv stråler, når det æteriske legeme indvies? Eller er tilfældet det modsatte? Findes der en forbindelse til naturrigerne, for eksempel planteriget, hvor vi i sin tid udviklede automatfunktioner ifølge åndsvidenskaben?

Den store rejse

Myten om Livets Træ er en myte om menneskets indvielser gennem alle tider i de dybere mysterier. Livets Træ, med dets ti hellige aspekter, kan ses som et forbindelsesled mellem mikrokosmos, hvilket vil sige mennesket, og makrokosmos, hvilket vil sige Gud manifesteret i naturen.
Den letteste måde at trænge ind i Livets Træs vidunderlige struktur på er, hvis vi hele tiden så intens som muligt betragter billedet af det. Men til en virkelig forståelse af det når vi først. Hvis vi tilegner os det så meget, at vi til enhver tid kan se det for os. Da først åbner den skjulte visdom sig for vore åndelige øjne, og vi finder nye tilslutninger og forklaringer, som vi så lærer at overføre, ikke kun til vor åndelige udvikling, men også uden vanskelighed som leveregler, rettesnore og overraskende henvisninger til vor dagligdag.
De ti hellige aspekter er forbundet til hinanden ved hjælp af 22 stier eller veje. Det er dette billede, der ligger til grund for Livets Træ og som i virkeligheden forsøger at forbinde vort håndgribelige univers med en “umanifesteret” Guddom og vise vej til en åndelig udvikling. De ti aspekter fremkom ved Guds åbenbaring ud af sig selv og de ligger til grund for universets opbygning og menneskets natur, der begge er skabt i Guds billede. De er de drivende kræfter i universet og de impulser, der driver mennesket fremad. Livets Træ viser os med andre ord forbindelsen mellem menneskets fysiske verden og det Guddommelige. Det er muligt for mennesket at stige op gennem Træets stier og til sidst opnå en forening med det Guddommelige.
Vi vil på kursuset først gennemgå de historiske aspekter bag myten om Livets Træ og dernæst lave en kort gennemgang af hver enkelt af de ti aspekter og 22 stier eller veje.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340